Bath & Body Works Energy Aromatherapy Pillow Mist

Bath & Body Works Energy Aromatherapy Pillow Mist

Orange oil invigorates and uplifts. Ginger oil energizes your senses.

$9.00